Najnovšie prac. ponuky
Štatistika

Potrebujete právnu pomoc ?

Všeobecné podmienky


I.ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.Server www.Reality.pro (ďalej len „server“) je verejný internetový server poskytujúci fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len „užívateľ“) online služby. 2.Prevádzkovateľom serveru a poskytovateľom služieb na serveri je spoločnosť Topreality.sk s.r.o., so sídlom Odborárska 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 50 104 896, (ďalej len „prevádzkovateľ“). 3.Povinnosti prevádzkovateľa a používateľov sú uvedené v týchto pravidlách. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať služby poskytované prevádzkovateľom na serveri.

II. REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

1.Registrácia každého používateľa na serveri je povinná, neregistrovaný užívateľ môže inzeráty a príspevky iba prezerať, nemôže však inzeráty a príspevky vkladať. 2.Informácie, ktoré používateľ vyplní na serveri v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou.

III. ZRUŠENIE REGISTRÁCIE

1. Registráciu si nemôže zrušiť sám používateľ. 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup ktorémukoľvek užívateľovi bez udania dôvodu. 3. Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané používateľom na server po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov (Logy) používateľa). Po zrušení registrácie používateľa zároveň na serveri zostávajú aj všetky príspevky používateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (ako napríklad príspevky v diskusných fórach, reakcie na články a ďalšie).

IV. SÚKROMIE POUŽÍVATEĽA

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane. 2. Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom. IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.

V. POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA

1. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na serveri sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou, a to nesmie žiadnym spôsobom publikovať urážlivé, obscénne, pornografické alebo protiprávne názory, obrázky, (audio alebo video) ilustrácie, texty alebo výrazy. Užívateľ je výhradne zodpovedný za obsah svojich inzerátov a reklamných formátov. Prevádzkovateľ nemôže kontrolovať a nie je zodpovedný za obsah jednotlivých inzerátov a reklamných formátov Užívateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie, prípadne úplné zablokovanie prístupu Užívateľa k online službám portálu, ak dôjde k porušeniu tohto článku zo strany Užívateľa. Užívateľ nesie priamu právnu zodpovednosť za ilustrácie, obrázky a text, ktorý prostredníctvom portálu publikuje. 1.2. Pokiaľ užívateľ poruší ľubovoľnú časť VOP a jeho inzerát bude znefunkčnený, resp. úplne vymazaný, nemá v takomto prípade nárok žiadať náhradu škody alebo vrátenia kreditov, ktoré zaplatil za uverejnenie svojho inzerátu, alebo za umiestnenie na zvýhodnené platené miesto na portáli, alebo reklamu, resp. inú viditeľnú plochu portálu. 1.3. Používateľ nesmie snažiť brániť v diskusii na serveri ostatným používateľom, prípadne ju narúšať. Používateľ nesmie obťažovať ostatných používateľov. 1.4. Používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na serveri nárok na žiadnu autorskú odmenu. 1.5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov, diskusie a fotografií, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na serveri na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 1.6. Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na server ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby. 1.7. Používateľ sa na serveri nesmie registrovať viac ako jeden krát a nesmie používať viac ako jeden prístup. V opačnom prípade budú takéto prístupy bez notifikácie odstraňované. 1.8. Je zakázané zneužívať občiansku inzerciu na zadávanie inzerátov v prospech právnických osôb,realitných kancelárii,sprostredkovateľov. Pri takomto zistení bude užívateľ musieť do 10 prac. dní od kontaktovania pracovníkom portálu preukázať skutočnosť, že je majiteľom nehnuteľnosti. Ak to nepreukáže, budú Užívateľovi odobraté všetky práva Užívateľa portálu a nebude mu umožnená opätovná registrácia. 1.9. Pod jedným prístupovým kontom je zakázané zadávať duplicitné inzeráty. 1.10. Bez súhlasu a vedomia prevádzkovateľa je zakázané importovať a exportovať na server inzeráty z akéhokoľvek systému, stránky alebo programu. 1.11. Ak inzeruje osoba ktorá pôsobí ako sprostredkovateľ, alebo r.k. v súkromnej inzercii bude bez informovania vymazaná. Ak takýto inzerent ponúka na predaj svoju nehnuteľnosť, musí nás na túto skutočnosť upozorniť dopredu a zdokladovať to napr. kópiou LV, inak mu budú inzeráty odstránené bez oznámenia. 1.12. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie na serveri propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi. 1.13. V prípade, že používateľovi bola pozastavená inzercia (presunutá do neaktívnych ponúk), z dôvodu nedostatočného kreditu, alebo iného dôvodu v rámci pravidiel inzercie na portáli a po následovnom aktivovaní inzercie, teda zaplatením a následne stiahnutím kreditu z účtu je používateľ povinný presunúť celú ponuku z neaktívnej do aktívnej ponuky. V prípade, že tak neurobí, nemôže sa dožadovať ušlého zisku tým, že ponuky opätovne neaktivoval.

VI.PRAVIDLÁ PRE PRIDÁVANIE FOTOGRAFIÍ

1. Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na server len fotografie, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora. 2. Používateľ nesmie na server pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií. 3. Pravidlá pre pridávanie fotografií uvedené v bodoch 1. a 2. sa vzťahujú na všetky fotografie, ktoré používateľ pridáva na server, a to najmä do profilu do inzerátov a do fotoalbumov. VII. CENA

VII. CENA
1. Inzercia pre r.k. je kompletne zdarma, pre zobrazovanie vašej inzercie je nutné mať aktívnu inzerciu na www.Topreality.sk, odkiaľ Vám ponuka bude exportovaná automaticky.

VIII. Reklamácie

Reklamácie sa prijímajú na e-mailovej adrese info@reality.pro. V prípade pochybenia na strane Prevádzkovateľa, je Užívateľ v rámci reklamačného konania oprávnený požadovať primeranú kompenzáciu alebo zľavu z ceny, a to formou písomnej reklamácie doručenej prevádzkovateľovi v lehote 10 dní odo dňa, kedy Užívateľ zistil pochybenia, inak toto právo Užívateľa zaniká. Reklamácie týkajúce sa dodatočnej opravy fakturačných údajov už vystaveného a zaslaného daňového dokladu - faktúry Užívateľovi budú spoplatnené sumou 3,-EUR s DPH.

XI. ZMENA PRAVIDIEL

Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť.

XII. DODRŽIAVANIE PRÁVNYCH NORIEM

Používateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľov (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zavrieť